در مقاله ی گذشته درباره دفاتر کار صحبت کردیم. برخی از طراحی های اداری را نیز مطرح کردیم. در این…